Biuletyn Informacji Publicznej
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Statystyki

Licznik odwiedzin: 142 936

Dziś odwiedzin: 152. Teraz na naszej stronie: 6 osób.

Data uruchomienia Biuletynu: wtorek, 8 listopada 2016r.

Czy wiesz, że?

Nasz BIP jest przyjazny dla urządzeń mobilnych. Wszystkie treści poprawnie wyświetlają się na ekranach komputerów, tabletów oraz smartfonów.

Statut jednostki

UCHWAŁA  Nr XLVII/726/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie utworzenia  Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z  2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 )  Rada   Miejska  w  Prudniku  uchwala,  co  następuje:

§ 1. Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną pod nazwą „Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik”.

§ 2. Przedmiot działania jednostki, jej organizację oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej określa statut stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku

Zbigniew Kosiński

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLVII/726/2009

Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 19 listopada 2009 r.

 

 

Statut

Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1 Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik zwana dalej Agencją,  jest jednostką budżetową Gminy  Prudnik.

2. Siedzibą Agencji jest miasto Prudnik .

§ 2 Agencja działa  na podstawie:

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- niniejszego statutu

 

Rozdział II

Przedmiot działania

§ 3 Przedmiotem działania jednostki jest:

1). promowanie i wspieranie innowacyjności oraz przedsiębiorczości m. in. poprzez organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, , warsztatów, doradztwo itp.,

2). aktywizacja społeczności lokalnej poprzez  wspieranie działań przyczyniających się  do rozwoju lokalnego rynku pracy,

3). promocja gminy w zakresie jej  walorów turystycznych,  produktów turystycznych, potencjału gospodarczego, oferty inwestycyjnej

4). stwarzanie warunków organizacyjno-technicznych ułatwiających powstawanie nowych i rozwój istniejących podmiotów gospodarczych poprzez wynajem im powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą w ramach inkubatora przedsiębiorczości,

5). udział w targach i wystawach gospodarczych oraz ich organizacja,

6). działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

7). promocja przedsiębiorczości w tym promocja Inkubatora i firm w nim działających,

8). kreowanie,  inicjowanie oraz wdrażanie  projektów istotnych dla  rozwoju i wizerunku Gminy Prudnik.

 

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja Agencji

§ 4 1. Nadzór nad działalnością Agencji sprawuje Burmistrz Prudnika.

2. Regulamin Organizacyjny Agencji wraz ze szczegółowym schematem organizacyjnym stanowiącym jego załącznik zatwierdza Burmistrz Prudnika.

3. Agencja używa pieczęci podłużnej zawierającej jej pełną nazwę oraz adres siedziby.

 § 5 1. Agencją  kieruje Kierownik, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz  Prudnika.

2. Kierownik Agencji działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Prudnika.

3. Kierownik zarządza całokształtem działalności Agencji, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

§ 6 Do zakresu działania kierownika Agencji należy w szczególności:

1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,

2. reprezentowanie Agencji  na zewnątrz,

3. opracowywanie regulaminu pracy, regulaminu kontroli wewnętrznej, regulaminu kontroli finansowej, polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów oraz innych aktów dotyczących funkcjonowania Agencji ,

4. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia Burmistrzowi Prudnika regulaminu organizacyjnego Agencji wraz ze szczegółowym schematem organizacyjnym.

5. wykonywanie w imieniu pracodawcy czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników zatrudnionych w Agencji.

§ 7 1. W Agencji zatrudnia się pracowników zgodnie z regulaminem organizacyjnym i schematem organizacyjnym.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Agencji określają odrębne przepisy.

 

Rozdział IV

Mienie Agencji

§ 8 1. Agencja, jako jednostka organizacyjna gminy nie posiadająca osobowości prawnej administruje powierzonym jej mieniem w zakresie udzielonych upoważnień przez Burmistrza Prudnika.

2. Agencja gospodarując powierzonym  mieniem komunalnym zapewnia jego skuteczną ochronę.

3. Agencja prowadzi ewidencję powierzonego mienia oraz przeprowadza jego inwentaryzację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 9 1. Agencja prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostki     budżetowej, wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  w sposób określony w przepisach wykonawczych do ustawy.

2. Agencja posiada odrębny rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Agencji jest roczny plan finansowy

4. Agencja przedkłada Radzie Miejskiej roczne sprawozdania z całokształtu działalności w terminie do końca II kwartału roku następnego.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 10 Zmiany w  Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego nadania.

 

Metryka tej strony

Podmiot udostępniający informację: Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik

Autor informacji/strony: Ewelina Gromek
Data publikacji w Biuletynie: piątek, 20 stycznia 2017r. godz.: 14:23

Statystyki wyświetleń: 696 razy.

Ta strona nie była jeszcze modyfikowana oraz zmieniana.

Kliknięcie przycisku drukuj stronę uruchamia procedurę wydruku w przeglądarce. Pojawia się okno opcji Twojej przeglądarki, które pozwala ustalić parametry wydruku. W treści wydruku pomijane są menu, nagłówki itp. Do drukarki zostanie wysłana jedynie właściwa treść tej strony.

Ten dokument wydrukowano ze strony internetowej:
http://promocja.prudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-5-statutjednostki.html
Data wygenerowania wydruku: niedziela, 19 września 2021r. godz.: 22:23Trwa pobieranie treści strony BIP


http://promocja.prudnik.biuletyn.net.pl/bip-strona-5-statutjednostki.html